Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk Reglement

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO

afdeling ‘s-Graveland e.o.

 

Inhoud

Artikel 0: Geldigheid.

Artikel 1: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur

Artikel 2: Samenstelling bestuur

Artikel 3: Taken bestuur

Artikel 4: Commissies.

Artikel 5: Uitgavenbeleid.

Artikel 6: Lidmaatschap.

Artikel 7: Contributie.

Artikel 8: Opleiding en diplomaverlenging.

Artikel 9: Leslokaties.

Artikel 10: Hulpverlening.

Artikel 11: Algemene bepalingen.

Artikel 12: Variabelen.  

 

Artikel 0: Geldigheid

 • Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering dd.14 april 2014, conform de statuten artikel 19.
  • Dit huishoudelijk reglement is geldig vanaf 1 januari 2014.

Artikel 1: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur

1.1.        Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging.

1.2.        Conform artikel 9 lid 3 van de statuten stelt de algemene ledenvergadering het aantal bestuursleden vast. Dit aantal is gesteld op vijf bestuursleden.

1.3.        Het bestuur neemt die maatregelen en besluiten die naar zijn mening bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

1.4.        De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding de voorschriften en richtlijnen van het Oranje Kruis. Het bestuur overlegt hierover regelmatig met gecertificeerde instructeur(s) EHBO/Lotus.

1.5.        Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van gecertificeerde docenten EHBO/arts, instructeurs EHBO/Lotus, overige instructeurs, gastdocenten en Lotus voor de cursussen en de voortgezette opleidingen.

1.6.        Vergoedingen aan docenten EHBO/arts, instructeurs EHBO/Lotus, overige instructeurs, gastdocenten en Lotus voor hun werkzaamheden ten behoeve van cursussen en de voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld en uit de kas van de vereniging betaald.

1.7.        Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom worden/zijn van de vereniging, onder de voorwaarden gesteld in artikel 10 van de statuten.

1.8.        Het bestuur is belast met de aankoop en beheer van EHBO-materialen, welke het eigendom worden van de vereniging, onder de voorwaarden gesteld in artikel 10 van de statuten.

 1. Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze (tijdelijk) te belasten met bijzondere opdrachten.

1.10.     Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op rayon-, district- en landelijke bijeenkomsten kunnen door het bestuur (bestuurs)leden worden afgevaardigd. De daaraan verbonden kosten kunnen voor rekening van de vereniging komen.

1.11.     Belangrijke maatregelen en besluiten worden op de algemene ledenvergadering besproken met de leden. Het bestuur heeft vooraf toestemming nodig van de meerderheid van de aanwezige leden algemene ledenvergadering om belangrijke maatregelen en besluiten ten uitvoer te kunnen brengen.

 

Artikel 2: Samenstelling bestuur

2.1.        Naast de door de algemene ledenvergadering direct gekozen voorzitter zullen één secretaris, één penningmeester en twee algemeen bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

2.2.        Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester of door het bestuur aan te wijzen plaatsvervangers. Aan het dagelijks bestuur worden de dagelijkse, meer uitvoerende taken toegekend om de vereniging te kunnen laten functioneren.

2.3.        Conform artikel 9 van de statuten, worden bestuursleden benoemd voor een periode van  3 jaar. Bij aftreden kunnen zij direct worden herbenoemd. Een bestuurslid kan maximaal 3 periodes zitting hebben in het bestuur.

2.4.        Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur tijdelijk voorzien in een vacature. In de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt definitief in de vacature voorzien. Het in de plaats van het afgetreden lid gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van het afgetreden bestuurslid. Indien de penningmeester tussentijds aftreedt zal hij volledige verantwoording aan het bestuur afleggen, waarna hij, na het akkoord bevinden, schriftelijk décharge ontvangt.

2.5.        Naast de zich herbenoembaar stellende bestuursleden en/of door het bestuur voorgestelde kandidaten kunnen door de leden tegenkandidaten worden gesteld. Schriftelijke opgave van tegenkandidaten dient, voor iedere kandidaat ondertekend door ten minste 5 van de leden waaronder inbegrepen de handtekening van de kandidaat zelf, uiterlijk op de dag voorafgaand aan de dag van de algemene ledenvergadering waarin de benoeming zal plaatsvinden, in het bezit te zijn van de secretaris.

 

Artikel 3: Taken bestuur

 • Conform de statuten artikel 15 lid 1, wordt jaarlijks ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
  • Het voltallige bestuur vergadert zoveel het nodig acht. Het bestuur vergadert bovendien, indien de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee bestuursleden zulks verlangen. Binnen een week, nadat ten minste twee bestuursleden het verlangen kenbaar hebben gemaakt, moet de vergadering worden aangekondigd; binnen drie weken moet deze worden gehouden.

3.3.        De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.

 • De secretaris wordt benoemd door het bestuur. De secretaris voert de correspondentie en is voorts belast met het maken van notulen, het voeren van de ledenadministratie, cursusadministratie, waaronder het verwerken van presentielijsten, cursusorganisatie, verlenging van diploma’s, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle verdere werkzaamheden die voor het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn. De secretaris zorgt voor de ondertekening van uitgaande brieven. Indien de hoeveelheid en/of de aard van de werkzaamheden dit gewenst maken, kan het bestuur één of enkele afgebakende, niet tot de kerntaken van de vereniging behorende taken, in overleg met de secretaris aan een ander (bestuurs)lid overdragen. Bij afwezigheid van de secretaris wordt hij vervangen door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.
  • De penningmeester wordt benoemd door het bestuur. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en volgt daarbij de aanwijzingen die hem door het bestuur zijn gegeven. Hij voert tevens correspondentie verband houdende met het financieel beheer. Doet betalingen en int gelden. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde contante gelden (kleine kas) van de vereniging. Hij verzorgt en is verantwoordelijk voor de financiële jaaropgave en begroting ten behoeve van de algemene ledenvergadering. Voor zijn beheer is hij verantwoording verschuldigd aan het bestuur, dat dit beheer kan (laten) verifiëren zo vaak het dit wenst. Bij afwezigheid van de penningmeester wordt hij vervangen door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.
  • De overige bestuursleden zullen de aan hen (en met hun toestemming) opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren en daarvan op geregelde tijden, in iedere geval jaarlijks, verslag uitbrengen op de daartoe te houden bestuursvergaderingen.
  • Ter aanvulling op artikel 9 lid 4 van de statuten is, indien een bestuurslid naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, het bestuur bevoegd dit bestuurslid in zijn functie te schorsen. Het besluit tot schorsing dient in het bestuur te worden genomen met ten minste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend). Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het bestuurslid medegedeeld en het bestuur roept binnen drie maanden een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen. In de oproep voor deze vergadering wordt mededeling van de schorsing gedaan, alsmede van de redenen die tot de schorsing hebben geleid. Indien het persoonlijk belang van het betrokken bestuurslid, dan wel het belang van de vergadering dit naar oordeel van het bestuur noodzakelijk of wenselijk maken, kan het bestuur volstaan met de mededeling van de schorsing en de mededeling, dat nadere gegevens ter vergadering zullen worden verstrekt.  Indien een bestuurslid is geschorst, is beroep door het betreffende bestuurslid mogelijk op de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist na het bestuur en het betrokken bestuurslid te hebben gehoord over het besluit tot schorsing. Indien het besluit tot schorsing door ten minste twee derde meerderheid in de algemene ledenvergadering wordt bevestigd, wordt het betrokken bestuurslid door de algemene ledenvergadering als lid van het bestuur ontslagen. Indien het besluit tot schorsing door ten minste twee derde meerderheid in de algemene ledenvergadering wordt afgewezen, wordt het betrokken bestuurslid onmiddellijk en volledig in zijn functie hersteld. Een geschorst bestuurslid mag gewoon lid blijven. Het besluit van de algemene ledenvergadering is bindend.

Artikel 4: Commissies

 • Het bestuur ziet toe dat de door haar ingestelde commissies hun taken naar behoren uitvoeren.
  • De commissies zijn verplicht de gang van zaken betreffende hun werkzaamheden periodiek aan het dagelijks bestuur mede te delen.
  • Een commissie benoemt uit haar midden een contactpersoon die verantwoordelijk is voor het contact met het bestuur. Van iedere commissievergadering wordt schriftelijk verslag uitgebracht dat aan de secretaris van het bestuur wordt gestuurd.
  • Vanuit het bestuur mogen alleen algemeen bestuursleden deel uit maken van een commissie. Uitzondering daarop is de kascommissie, daarin mogen geen bestuursleden zitting hebben.
  • Een commissie behoeft de schriftelijke toestemming van het bestuur voor het aangaan van overeenkomsten/verplichtingen met derden. Uitzondering hierop is de evenementencommissie die, binnen de haar gestelde richtlijnen verwoord in artikel 4 lid 8 van het huishoudelijk reglement, namens het bestuur kan handelen.
  • Conform de statuten artikel 15 benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een kas(controle)commissie bestaande uit ten minste twee leden van de vereniging die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De kascommissie is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. Zij ziet tenminste eenmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester na en brengt van dit onderzoek verslag uit aan het bestuur. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. De kascommissie brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit en adviseert de algemene ledenvergadering inzake decharge van de penningmeester.
  • De commissie materialen bestaat uit ten minste één lid en is belast met het toezicht en onderhoud op de door de vereniging in gebruik zijnde EHBO-materialen, AED, kleding, portofoons, tenten, alsmede daaraan gerelateerde materialen. Zij verstrekt materialen ter ondersteuning van cursussen en is betrokken bij het leveren van materialen bij de inzet van evenementen. Hiertoe onderhoudt zij contact met de commissie evenementen. Jaarlijks, aan het begin van het verenigingsjaar, stuurt de commissie aan het bestuur een inventarislijst van alle aan de vereniging toekomende materialen. Zij informeert het bestuur tijdig van tekorten en adviseert inzake verouderde dan wel te vervangen materialen.
  • De commissie evenementen bestaat uit ten minste één lid en is belast met het promoten, organiseren en uitvoeren van inzet bij evenementen. Zij ontvangt, beoordeelt en inventariseert de aanvraag voor hulpverlening, maakt een kostenraming en onderhoudt het contact met de aanvrager. Na goedkeuring door de aanvrager organiseert de commissie de inzet voor wat betreft posters, materialen en planning. Zij is namens het bestuur verantwoordelijk voor de correcte afhandeling en uitvoering van de aanvraag. Zij maakt hierbij gebruikt van een door het bestuur goedgekeurd formulier en procedure Aanvraagformulier Hulpverlening. Afwijkende afspraken, overeenkomsten, en/of verplichtingen, dienen vooraf met het dagelijks bestuur overlegd te worden en kunnen pas na schriftelijke goedkeuring worden geëffectueerd.

Artikel 5: Uitgavenbeleid

 • Het bestuur beheert namens de vereniging slechts één lopende rekening, één spaarrekening en contant geld.
  • Het is verboden te speculeren met verenigingsgeld in de vorm van aandelen, obligaties of valuta.
  • Het bestuur mag namens de vereniging geen financiële verplichtingen aangaan, tenzij deze uitgaven in de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting zijn voorzien.
  • Alle uitgaven tot aan een maximum van € 250,= per keer, dienen door alle leden van het dagelijks bestuur, of diens plaatsvervangers, vooraf en schriftelijk te worden goedgekeurd. Bon/factuur dient tezamen met de goedkeuringen in de financiële administratie te worden bewaard.
  • Alle uitgaven boven € 250,= per keer, dienen door alle leden van het bestuur, of diens plaatsvervangers, vooraf en schriftelijk te worden goedgekeurd. Bon/factuur dient tezamen met de goedkeuringen in de financiële administratie te worden bewaard.
  • Het bestuur is gerechtigd om niet begrote uitgaven te doen voor een totaalbedrag van ten hoogste € 500,= per boekjaar, na vastlegging van de besluitvorming vooraf en schriftelijk goedgekeurd door alle leden van het bestuur. Besluitvorming, bon/factuur en goedkeuringen dienen in de financiële administratie te worden bewaard.
  • Niet begrote uitgaven boven een totaalbedrag van € 500,= per boekjaar vereisen instemming van de algemene ledenvergadering.
  • Het bestuur is gerechtigd tot het voeren van een zogenaamde kleine kas (contant geld). De penningmeester is persoonlijk verantwoordelijk voor de onder zijn beheer zijnde kleine kas. Inkomsten en uitgaven van de kleine kas dienen te allen tijde verantwoord te worden door bon/factuur, voorzien van omschrijving, datum en bedrag, waarop een boekingsvolgnummer is vermeld. Inkomsten en uitgaven worden genoteerd in een te voeren kasboek voorzien van ten minste omschrijving, datum, bedrag en boekingsvolgnummer corresponderend met het boekingsvolgnummer op bon/factuur. Indien de kleine kas een inhoud heeft van meer dan € 100,= zal het meerdere worden gestort op de lopende bankrekening van de vereniging.
  • Het bestuur streeft ernaar het saldo op de lopende rekening rond € 2000,= te houden.  Het meerdere dan wel het tekort zal worden overgemaakt naar/vanaf de spaarrekening van de vereniging.

Artikel 6: Lidmaatschap

 • Alleen leden die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen lid worden.
  • Zij die lid wensen te worden van de vereniging, geven daarvan schriftelijk kennis aan het secretariaat door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
  • De leden zijn verplicht bij wijziging in de bij de vereniging geregistreerde gegevens dit ten spoedigste schriftelijk bij het secretariaat bekend te maken. Bij de vereniging geregistreerde gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het instandhouden of verkrijgen van het diploma.
  • Indien leden ten laste van een bedrijf of instelling staan ingeschreven, maken deze leden tevens een verandering van werkgever bekend.
  • De vereniging stelt zich ten doel het in algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt tot een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken. Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken. Van leden wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van medewerking bij verenigingsactiviteiten en inzet bij aanvragen voor hulpverlening.
  • Ieder lid dient 3 aaneengesloten uren per seizoen te posten voor de EHBO vereniging ’s-Graveland e.o. tenzij er gegronde redenen zijn om niet te kunnen posten in een seizoen, dit zal in overleg met het bestuur gaan.
  • Ere-leden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming ook hebben aanvaard. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Zij worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, maar zijn niet stemgerechtigd.
  • Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en in het bezit zijn van het getuigschrift Jeugd EHBO-A , Jeugd EHBO–B of een Oranje Kruis EHBO-diploma. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Zij worden niet uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering en zijn niet stemgerechtigd.
  • Donateurs zijn natuurlijke personen, die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage of wel een bijdrage ineens, waarvan de hoogte is vastgesteld in artikel 12 van het huishoudelijk reglement.
  • Voor opzegging en beëindiging van het lidmaatschap is artikel 6 van de statuten van toepassing.
  • De vereniging betaalt voor haar leden de contributie inzake het lidmaatschap van het Landelijk bureau Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.
  • De juiste datum ter vaststelling van een jubileum gaat in bij het behalen van het diploma. Datum diploma is dus hierbij maatgevend.

Artikel 7: Contributie

 • Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering de contributie voor het verenigingsjaar vastgesteld.
  • De periode waarover contributie dient te worden betaald loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het gehele bedrag aan contributie dient ineens te worden voldaan. Gespreide betaling is niet mogelijk.
  • Bij aanmelding voor het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar bedraagt de contributie in het eerste halfjaar 100% en in het tweede halfjaar 50%.
  • Ereleden en jeugdleden betalen geen contributie.
  • Bij beëindiging of opzegging vindt geen restitutie van contributiegelden plaats.
  • Leden worden gestimuleerd om de contributie te voldoen via een automatische incasso. Indien een lid afziet van de contributie via een automatische incasso dan kan de contributie worden verhoogd met een extra bedrag aan administratiekosten.
  • Bij in gebreke blijven van betaling, volgt na één maand een herinnering en zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze dient binnen veertien dagen na dagtekening betaald te zijn.
  • Van leden die op 1 juli de door hen verschuldigde contributie nog niet hebben voldaan wordt aangenomen dat zij niet langer lid willen zijn en worden uit het ledenbestand verwijderd. Het bestuur zal het betreffende lid hiervan in kennis stellen en behoudt zich alle rechten voor om het verschuldigde bedrag alsnog in te vorderen.

Artikel 8: Opleiding en diplomaverlenging

8.1.        Het bestuur draagt zorg voor de verplichte leermiddelen die ten minste dienen te bestaan uit de door het Oranje Kruis voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere terzake dienende leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten – al dan niet begrepen in de totale cursuskosten – eigendom van de cursist.

8.2.        Het bestuur is gerechtigd om bij onvoldoende inschrijving, cursussen of modules niet aan te bieden. Uitzondering hierop zijn de oefen(herhalings) lessen EHBO-basiscompetenties volgens voorschriften en richtlijnen van het Oranje Kruis.

8.3.        Leden van de vereniging dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma en aantekeningen/certificaten.

8.4.        Peildatum voor EHBO-basiscompetenties en voor aanvullende modules ligt op 1 april of 1 oktober. Dit loopt gelijk met de diplomadatum vermeld op het diploma van het lid.

8.5.        Leden zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van het Oranje Kruis voldoende oefen/herhalingslessen bij te wonen om hun kennis en kunde op peil te houden.

8.6.        Indien een lid onvoldoende oefen(herhalings)lessen heeft gevolgd, is de instructeur EHBO/Lotus niet verplicht het diploma te verlengen. Het niet verlengen van het diploma heeft als consequentie dat de betrokken persoon geen verenigingslid meer kan zijn. In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan het bestuur van het in dit artikel bepaalde afwijken.

8.7.        Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het aftekenen van het registratieformulier/de presentielijst. Deze ligt bij elke oefen(herhalings)les ter ondertekening klaar. Onder aftekenen wordt verstaan het noteren van naam en het plaatsen van de handtekening. De aanwezige instructeur EHBO/Lotus noteert de competenties en draagt er zorg voor dat het formulier bij de cursusadministratie wordt ingeleverd.

8.8.        Het bestuur draagt, na raadpleging van de cursusadministratie en na consultatie van de instructeur(s) EHBO/Lotus, zorg voor de verlenging van de geldigheidsduur van het diploma en aantekeningen/certificaten. De kosten voor verlenging van het diploma en aantekening/certificaten bij het Oranje Kruis komen voor rekening van de gediplomeerde.

8.9.        Het vermelden van een extra aantekening op het diploma na het behalen van een aanvullende module, wordt door het bestuur verzorgd. De kosten zijn voor de gediplomeerde.

8.10.     Bij het kwijtraken van het diploma zijn de kosten voor de gediplomeerde.

 • De kosten, verbonden aan het volgen van de beginnerscursus voor het EHBO-diploma of andere door de vereniging georganiseerde cursussen, worden door het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. De gehele cursuskosten dienen vóór aanvang van de cursus te zijn of worden voldaan. De deelnemers aan de beginnerscursus zijn verplicht  de vastgestelde lesavonden zoveel mogelijk bij te wonen. Indien een cursist de wens te kennen heeft gegeven de beginnerscursus voortijdig te beëindigen, is deze desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen. Dit tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn om ontheffing van deze verplichting te verlenen.

Artikel 9: Leslocaties

 • Het bestuur is binnen de voorwaarden gesteld in artikel 10 lid 3 van de statuten, bevoegd tot het aangaan van (huur)overeenkomsten of het betalen van vergoedingen ten laste van de vereniging, voor het gebruik van leslocaties.
  • (Huur)overeenkomsten voor leslocaties dienen op schrift te zijn vastgelegd. Maximale looptijd van (huur)overeenkomsten voor leslocaties bedraagt 6 maanden.
  • Leslocaties dienen binnen de grenzen van de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd te liggen. Het bestuur streeft een zo efficiënt en rendabel mogelijk gebruik van de leslocaties na. 

Artikel 10: Hulpverlening

 1. Verenigingen, instellingen, stichtingen, bedrijven en particulieren kunnen een beroep doen op de EHBO-vereniging voor het verlenen van preventieve en/of actieve hulpverlening. Doelgebied is de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
  1. Aanmelden en vastleggen van wensen en verplichtingen inzake de inzet bij hulpverlening kan uitsluitend schriftelijk middels het aanvraagformulier Hulpverlening.
  2. Voor de verleende diensten wordt een vergoeding gevraagd die nader is uitgewerkt in artikel 12 van het huishoudelijk reglement.
  3. Eventuele extra ontvangen financiële vergoedingen – voor het posten bij evenementen of anderszins uit naam van de vereniging verleende diensten – dienen te worden afgegeven zodat deze in de verenigingskas gestort kunnen worden. Attenties in de vorm van bloemen, bonbons, aandenken o.i.d. zijn voor de leden persoonlijk.
  4. De leden posten alleen voor de vereniging nadat men hiervoor door het bestuur of de evenementencommissie is gevraagd.
  5. In verband met de aansprakelijkheid stelt het bestuur van de vereniging dat elke hulpverlener een geldig diploma EHBO bezit. Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig EHBO-diploma verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. De door het Oranje Kruis afgesloten verzekering geldt voor alle gediplomeerden en voor alle incidentele hulpverleningen.
  6. Het posten vindt altijd plaats met ten minste één team. Elk team bestaat uit ten minste twee personen.
  7. De evenementencommissie draagt zorg voor kleding, EHBO-tassen of ander materiaal dat nodig is bij de inzet.
  8. Het is niet toegestaan voor de leden op eigen initiatief naar een evenement te gaan en hulp te verlenen namens de vereniging. Mocht een lid toch uit eigen beweging naar een evenement gaan, dan kan de vereniging hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er toch buiten de vereniging om wordt gepost is het niet toegestaan om de kleding, de koffer/tas en/of andere materialen van de vereniging gebruiken.
  9. Wanneer door een lid eerste hulp wordt verleend dient men dit te melden via het zogenaamde gewondenbriefje. Daarop dient te worden aangegeven: soort van verwonding, wanneer het is geweest, welk materiaal is gebruikt e.d. Ook dient vermeld te worden of er gebruik is gemaakt van een verbandpost.
  10. In uitzonderlijke gevallen kan de vereniging kleding in bruikleen geven. Hiervan zal altijd een overeenkomst worden opgesteld en is het betalen van een borgsom verplicht. Leden dienen zorg te dragen voor de kleding. Kleding blijft te allen tijde eigendom van de vereniging. De kleding mag uitsluitend worden gebruikt bij inzet bij hulpverlening georganiseerd door de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding geretourneerd te worden en zal de borgsom worden teruggestort.

Artikel 11: Algemene bepalingen

 1. Het is voor aanvang en tijdens lessen en evenementenhulp niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen. Ook het gebruik van alcoholvrij bier is niet toegestaan. Deze bepaling geldt tevens voor het gebruik van verdovende middelen en stimulerende middelen.
  1. Correspondentie met de vereniging die via e-mail plaatsvindt, wordt gelijkwaardig geacht met schriftelijke correspondentie. Handelingen welke conform de statuten schriftelijk dienen plaats te vinden, kunnen derhalve ook per e-mail plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn schriftelijke stemmingen tijdens vergaderingen.
  2. In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit huishoudelijke reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
  3. Aan leden van de vereniging wordt voor de vervulling van hun taak geen reis- en verblijfkosten vergoed. Uitzondering daarop is artikel 1 lid 10 van het huishoudelijk reglement.
  4. Het is de leden verboden de naam van de vereniging te gebruiken in enige openbare kennisgeving, die niet het doel van de vereniging dient.
  5. Aan alle leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap en bij iedere wijziging het meest recente exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verstrekt.
  6. Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen. Door toetreding tot de vereniging verklaart ieder lid met alle bepalingen vervat in de statuten en het huishoudelijk reglement in te stemmen en zich eraan te houden.

Artikel 12: Variabelen

Ref.OnderwerpBesluit
1.2Aantal bestuursledenVijf
5.4Uitgaven-limiet binnen begroting (dagelijks bestuur)Maximaal € 250,= per keer
5.5Uitgaven-limiet binnen begroting (voltallig bestuur)Boven € 250,= per keer
5.6Uitgaven buiten begroting (voltallig bestuur)Maximaal € 500,= per boekjaar
5.7Uitgaven buiten begroting (algemene ledenvergadering)Boven € 500,= per boekjaar  
5.8Saldo kleine kasMaximaal € 100,=
5.9Saldo lopende rekeningMaximaal € 2000,=
6.2Inschrijvingskosten nieuw lidGratis
6.6Ere-ledenVrij van contributieUitgenodigd voor algemene jaarvergaderingGeen stemrecht
6.7JeugdledenIn het bezit van Jeugd EHBO-A of -B of Oranje Kruis EHBO-diplomaVrij van contributieNiet uitgenodigd voor algemene ledevergaderingGeen stremrecht
6.8DonatiesGeen minimum
6.10Contributie voor lidmaatschap van het Landelijk bureau Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBOWordt betaald door de vereniging
7.1Contributie€ 40,= per jaar (geïnd in januari)€ 20,= (vanaf 1 juli)
7.6 7.7Administratiekosten inzake innen van contributieContributie niet via incasso: € 1,=Aanmaning na één maand: € 5,=
8.8Kosten verlenging diploma  aantekeningen bij het Oranje KruisWordt betaald door de vereniging
8.9Extra aantekening vermelden op diploma bij het Oranje KruisWordt betaald door het verenigingslid
8.10Kosten ivm diploma kwijt bij het Oranje KruisWordt betaald door het verenigingslid
8.11Kosten cursussenEHBO-beginnerscursus: € 195,= all-inAED/reanimatie-beginnerscursus: € 50,= all-inOverige cursussen: nader te bepalen
9.2Looptijd (huur)overeenkomst leslokatieMaximaal 6 maanden
10.3Vergoeding bij inzet€ 40,00 voor een dagdeel. Een dagdeel beslaat 3 aaneengesloten uren waarbij 2 EHBO-ers worden ingezet.€ 40,00 voor elk nieuw gestart dagdeel. Materiaalkosten: Vergoeding voor gebruik/verhuur van materialen, tassen, tenten, etc., zijn variabel en worden per aanvraag bepaald door de evenementencommissie. Spoedtoeslag: Voor evenementen die korter dan 4 weken voor aanvang worden aangevraagd, geldt een spoedtoeslag van 50% over het totaalbedrag. Annuleringskosten: Indien aanvra(a)ger/ster nog niet voor akkoord heeft ondertekend: 20% van het totaalbedrag. Nadat aanvra(a)ger/ster voor akkoord heeft ondertekend: 40% van het totaalbedrag.