Statuten

AKTE VAN VASTLEGGING STATUTEN

Koninklijke Nederlandse Vereniging “Eerste Hulp Bij Ongelukken”
Afdeling ’s-Graveland e.o.

Heden, drieëntwintig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr JOHANNES GERARDUS MARIA RUIJGROK, notaris te Hilversum:
1. mevrouw Johanna Hendrika VOORN, wonende 1241 ED Kortenhoef, Reigerlaan 20, geboren te Hilversum op acht juni negentienhonderd drieënzestig, houder van paspoortnummer NPKF61J16, afgegeven te Wijdemeren op achttien juni negentienhonderd tweeënnegentig, thans ongehuwd, niet geregistreerd als partner;
2. mevrouw Ingrid Jolanda VAN LOO, wonende 1241 HD Kortenhoef, Zuidsingel 74 (gemeente Wijdemeren), geboren te Hilversum op veertien januari negentienhonderd tweeënzestig, houder van paspoort nummer NULPL4729, afgegeven te Wijdemeren op elf mei tweeduizend tien, gehuwd, voorzitter respectievelijk secretaris van na te noemen vereniging.

De comparanten verklaarden dat op vier januari negentienhonderd vierenvijftig is opgericht de vereniging met de naam: Koninklijke Nederlandse Vereniging “Eerste Hulp Bij Ongelukken” Afdeling ’s-Graveland e.o., hierna ook te noemen: ‘de vereniging’.

De statuten van de vereniging zijn niet vastgelegd in een notariële akte. De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft bij besluit op veertien april tweeduizend
veertien besloten de statuten van de vereniging in een notariële akte vast te leggen.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, statutair gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te Zeist, Kwikstaartlaan 28, postcode 3704 GS, heeft bij brief van vijf januari tweeduizend vijftien de op grond van artikel 15 van de huidige statuten van de vereniging vereiste toestemming verleend. Ter uitvoering hiervan hebben de comparanten te kennen gegeven dat de statuten van de vereniging luiden als volgt:

S T A T U T E N :

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO ‘s-Graveland e.o. en is gevestigd te Kortenhoef in de gemeente Wijdemeren.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot hulpverlening;
c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

DUUR EN BOEKJAAR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar van de vereniging.

LEDEN
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden. Gewone leden zijn natuurlijke personen die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma en die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die een contributie betalen en de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
2. Niemand kan gelijktijdig lid zijn van meer dan één EHBO vereniging.
3. Gewone leden zijn verplicht om zijn of haar EHBO-diploma geldig te houden.
4. Daarnaast kent de vereniging natuurlijke personen als ereleden en jeugdleden.
– Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd
en die deze benoeming ook hebben aanvaard.
– Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en in het bezit zijn van het getuigschrift Jeugd EHBO-A of -B of Oranje Kruis EHBO-diploma.

Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door royement (ontzetting).
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden gedurende het hele verenigingsjaar mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Indien een opzegging niet vóór één december door het bestuur is ontvangen, dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd en verbindt het lid zich tot het voldoen van de contributie van het volgend verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden gedurende het hele verenigingsjaar mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts dan plaatsvinden wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Royement van het lidmaatschap kan slechts worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het royement geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, onder opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap door ontzetting of opzegging in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele verenigingsjaar door het  (ex-)lid verschuldigd; er vindt geen restitutie van contributie plaats.

DONATEURS
Artikel 7
Donateurs zijn zij die de afdeling steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimale hoogte door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.

GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus-/lesgelden, jaarlijkse bijdragen van de leden, legaten, donaties, erfstellingen, schenkingen, vergoedingen voor inzet bij evenementen en andere inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Behoudens in het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt, dat ook de ereleden en/of jeugdleden voormelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen.
2. De voorzitter wordt direct in zijn functie gekozen door de leden van de algemene ledenvergadering. De overige bestuurstaken worden onderling door het bestuur verdeeld.
3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de gewone leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder schriftelijke opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Een bestuurslid is voor maximaal twee aaneengesloten periodes herkiesbaar.
7. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, verhuren, huren, vervreemden dan wel op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de afdeling zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergadering tot de navolgende besluiten:
a. het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen of aankopen boven een bedrag of waarde zoals is bepaald door de algemene ledenvergadering;
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken boven een bedrag of waarde zoals is bepaald door de algemene
ledenvergadering;
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend;
e. het aangaan van een overeenkomst tussen de vereniging en een andere partij teneinde een rechtsgeschil te beëindigen of te voorkomen;
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en/of verplichtingen gekend kunnen worden.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 4 van dit artikel gedurende zeven jaar te bewaren.

Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de gewone leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die niet geschorst zijn alsmede diegenen, die door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de in artikel 13 eerste lid opgenomen leden, indien niet geschorst. Ieder van de leden heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden. Stemmingen kunnen geschieden door middel van handopsteken dan wel schriftelijk.
a. Alle stemmingen over zaken geschieden door handopsteken, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk tenzij de vergadering akkoord gaat met besluitvorming door handopsteken.
b. Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende, gesloten briefjes.
c. Ten behoeve van een schriftelijke stemming benoemt de vergadering uit haar midden een stemcommissie van drie leden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staken van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee die het hoogste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
6. Alleen geldige stemmen worden bij een stemming in aanmerking genomen. Blanco stemmen, alsmede onduidelijk uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Dit laatste ter beoordeling van de stemcommissie.

Artikel 14
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Is deze laatste ook afwezig, dan wordt de vergadering geleid door één van de andere bestuursleden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Op voorstel van het bestuur of van de algemene ledenvergadering kan de vergadering besluiten met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, een andere persoon aan te wijzen tot voorzitter van de algemene ledenvergadering.
3. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken in artikel 15 lid 1 aan de vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het burgerlijk wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een kascommissie bestaande uit ten minste twee leden van de vereniging die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Het bestuur doet de in artikel 15 lid 1 bedoelde stukken één maand voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de kascommissie.
3. De kascommissie onderzoekt de in artikel 15 lid 2 bedoelde stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van het onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Vergt dit naar het oordeel van de kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij, na overleg met het bestuur en nadat gebleken is dat de financiële positie van de vereniging het toelaat, zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 16
1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het artikel 15, worden algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen dan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Later ingediende en door de secretaris of diens plaatsvervanger ontvangen voorstellen voor agendapunten worden slechts in behandeling genomen, als de vergadering daartoe haar toestemming geeft.
4. Indien de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten
nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.
5. Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op een kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen, als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van het voorstel of de wijzigingen, toesturen aan de leden, danwel op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking na goedkeuring door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken en nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in artikel 17 de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het in artikel 18 lid 1 bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het artikel 17 lid 6 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het in artikel 17 de leden 1, 2, 3 en 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 20
1. De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen, naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
2. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.
3. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

SLOTVERKLARING.
Tenslotte verklaarden de comparanten:
1. De vereniging heeft thans zesenveertig (46) leden. –
2. De huidige bestuursleden van de vereniging zijn:
a. mevrouw J.H. Voorn voornoemd, in de functie van voorzitter;
b. mevrouw I.J. Hendriks-van Loo voornoemd, in de functie van secretaris;
c. mevrouw P.J.M. van den Broek-Roeleveld, geboren te Mijdrecht op tien november negentienhonderd achtenvijftig, in de functie van penningmeester;
d. mevrouw M.A.Ø. Brusgaard-Nielsen, geboren te Dronninglund (Denemarken) op vijf januari negentienhonderd zevenenvijftig;
e. mevrouw M.A. Holdinga-Kooij, geboren te Hilversum op zeventien augustus negentienhonderd zestig.
Aan deze akte worden gehecht:
1. de notulen van de algemene ledenvergadering van veertien april tweeduizend veertien;
2. de op grond van artikel 15 van de statuten van de vereniging vereiste toestemming van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, statutair gevestigd te Zeist.

SLOT.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor vermelde legitimatiebewijzen.

WAARVAN AKTE,
in minuut opgemaakt, is verleden te Hilversum op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van die inhoud te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.