Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van EHBO vereniging ‘s Graveland e.o., ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516486, hierna te noemen “de
vereniging”.

Vanwege veranderingen in de wet moeten wij u op de hoogte brengen van hoe de vereniging
omgaat met uw gegevens. Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit
statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft.

Als u lid wordt van de vereniging, dan deelt u uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer
en mailadres met ons. Ook bewaren wij uw diplomanummer. Deze gegevens bewaren we
en gebruiken we om u een contributiefactuur te kunnen sturen, om u uit te
nodigen voor een ledenvergadering en om u op de hoogte te houden van de
evenementen en planningsdocumenten daarbij.

Alleen de voorzitter, penningmeester en de secretaris bewaren deze gegevens. Eens per
jaar controleert de kascontrolecommissie de boekhouding. Ook zij zien dan
gegevens in, maar bewaren deze niet. Uw gegevens worden met niemand gedeeld.

Als u contributie betaalt, dan staat uw banknummer op de bankafschriften. Deze
gegevens slaan wij niet op en delen we met niemand. Wel bewaren wij de
bankafschriften.

Kortom:

Doel is dat we onze administratie kunnen bijhouden. De grondslag is dat we uw
lidmaatschap kunnen uitvoeren. De bewaartermijn is de looptijd van uw lidmaatschap,
daarna alleen in de financiële administratie. De ontvangers van uw gegevens
zijn de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de
kascontrolecommissie. Zodra u uw lidmaatschap beëindigt zullen we voldoen aan
uw recht om vergeten te worden. We zullen dan uw gegevens verwijderen uit ons
bestand. De bankafschriften bewaart de vereniging wel.

U heeft altijd recht om uw gegevens in te zien en om hier dingen in te wijzigen. Indien
u vragen heeft, kunt u deze aan het bestuur van de vereniging stellen.